ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ


         От 2020-2021 учебна година ОУ „Валери Петров“ – Плевен е включено в Списъка на иновативните училища на МОН.

     Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Мрежата от иновативни училища осигурява ясна и стратегическа посока, която променя фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век. Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците подобряват образователните си резултати и повишават критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

    Педагогическият екип но ОУ „Валери Петров“ осъвременява обучението чрез прилагането на актуален и апробиран в скандинавските страни метод „Grej of the day“ /GOTD/, като го адаптира спрямо нуждите на действащите учебни програми в първи клас у нас. Осъвременяват се и се оптимизират технологиите на преподаване и учене чрез въвеждането на модел, който активизира и стимулира самостоятелността на учениците в процеса на обучение. Адаптирането на шведския модел „Grej of the day“ повишава мотивацията за учене, стимулира откривателството. Училището създава учебна и училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от учители и съученици, справящи се по‐успешно с предизвикателствата пред себе си.

Иновации в действие

Made with Padlet
decorative-line2.png
НП "Иновации в действие" 
ОУ „Валери Петров“ бе домакин на мобилност за сътрудничество и обмяна на добри практики

      Основно училище „Валери Петров“ – Плевен бе домакин на мобилност за сътрудничество и обмяна на добри практики по Националната програма „Иновации в действие“ 2020-2021 учебна година. Със заповед на министъра на образованието училището е включено в списъка на иновативните училища поради успешното прилагане на съвременни методи на работа с учениците.

      Двудневната среща се проведе в две институции, с които училището се гордее, че работи в дългогодишно сътрудничество – Регионален исторически музей – Плевен и Регионална библиотека „Христо Смирненски“. Гостите – училищни екипи от 137 СУ „Ангел Кънчев“ – София и ОУ „СВ. СВ. Кирил и Методий“ – Ботевград бяха посрещнати в музея с виртуална детска феерия с откъси от творчеството на патрона на училището – домакин Валери Петров в изпълнение на ученици от пети клас и музикален поздрав от четвъртокласниците от ВГ „Дъга“. Прилагането на иновацията „Въпрос на деня“ в часовете по български език, човек и природа, занимания по интереси, руски език, информационни технологии представиха учителите А. Илиева, А. Огнянова, М. Георгиева, В. Златева, Г. Маринова, Е. Русанова, Г. Маринова, Св. Стаева-Иванова. Своят опит в еTwinning проекти и работа с образователни платформи споделиха колегите от Ботевград и София. Във видеоконферентна връзка се включи и Майкъл Херменсон – шведски учител, който е създател на иновативния метод на преподаване Grej of the day. Той разказа за предизвикателството да бъде учител на „труден клас“. Вдъхнови учителите да търсят път към сърцето на всяко дете, за да го мотивират да даде най-доброто от себе си. В съвместни уъркшопове „Забавно програмиране с Финч“ и „Mind designer“ учениците обмениха умения в програмиране с роботчетата FINCH и Mind designer. Направиха виртуален тур на Плевен и Обзор в съвременността с Tour Builder. Съвместно с музейните специалисти се отправиха и „По следите на миналото“. Пътешествието включваше предизвикателства пред отборите – откриване на интересни експонати от различните експозиционни зали. Посещението постави началото на нови приятелства и планове за съвместни образователни събития между трите училища.

decorative-line2.png

Made with Padlet
decorative-line2.png

Национална програма „Иновации в действие“ 2021-2022 учебна година

Проект - Руска матрьошка

Училищен проект

8 март

Ние учим руски език

decorative-line2.png

Спасяването на българските евреи държи будна съвестта на българите

      „Този, който спаси един човешки живот, спасява целия свят“. Този надпис е гравиран на пръстен, направен от златните зъби на евреите, спасени от Оскар Шиндлер. Те лично го изработват и му го подаряват в знак на признателност. В България 10 март е обявен за Ден на Холокоста и на пострадалите от престъпления срещу човечеството с решение на МС от 13 февруари 2003 г. Във вълнуващ урок по история и цивилизации учениците от седми клас с учител Тихомир Петков се върнаха години назад в този мрачен период в историята на миналия век - Втората световна война и гоненията срещу евреи и представители на неарийски раси. Преследвани и унижавани от фашистките режими на страните съюзници на Третия райх, милиони евреи намират смъртта си в масови гробове и концлагери. България е една от малкото европейски страни, която успява да спаси от депортиране в нацистките концлагери евреите, живеещи в българските земи. В презентации, дискусия и споделяне на мнение, учениците стигнаха до изводите, че трябва да се гордеем с достойното и хуманно поведение на нашите предци, че Холокоста е история, урок и предупреждение на миналото към бъдещето.

decorative-line2.png

Какво знам за професиите – родителите на учениците от 1.б клас разказват

        В поредица от срещи с родителите, учениците от 1.б клас с класен ръководител Мария Илиева и учител ЦДО Милена Георгиева, се запознаха с „За различните, необходими и важни професии“. Целта е разширяване на представите на децата за стойността и значението на избора на професия в съвременния свят.
       Първокласниците са запознаха с видовете и значението на труда в човешкия живот и за обществото. Г-жа Цветелина Спасова, експерт в Басейнова дирекция „Дунавски регион“ разказа за необходимостта от опазване чистотата на водата  с презентация „Водата – нашето безценно богатство“ и за своята професия. Анна Петрова представи изработването на керамични фигури. Заедно бе изработено керамично пано.

decorative-line2.png

Здравословно хранене

 
         На 28 април 2022г. д-р Райчева, майка на първокласника Момчил Филипов,  проведе с учениците от 1.б клас беседа за здравословното хранене като ключ към доброто здраве и успехите в училище. От презентацията учениците научиха повече за това кое хранене се нарича здравословно и как да се хранят балансирано. Обсъдиха заедно с лектора практически препоръки за здравословно и балансирано хранене, като споделиха своя хранителен режим и разсъждаваха доколко той е здравословен, какво в него трябва да променят. Изключително интересно и много по-въздействащо за учениците е, когато говорят по тези теми не само със своя класен ръководител, но и с медицински специалисти, споделят учителите на класа Мария Илиева и Милена Георгиева.

decorative-line2.png

Споделен опит


         На  28 и 29 април 2022 г. Емилия Русанова – страши учител руски език и Тихомир Петков – учител по история участваха в Регионален форум по Национална програма „Иновации в действие“, организиран от РУО Ловеч и СУ „Васил Левски“ – Троян. В направление: „Добри иновативни практики в училище“ те представиха иновативните методи на преподаване, с които ОУ „Валери Петров“ е вписано в списъка на иновативните училища. Съвременните технологии на преподаване, прилагани в уроците по руски език, история, човекът и обществото, човекът и природата, информационни технологии и др. учебни предмети отразяват основните идеи, залегнали в стратегията на училището: развитие на училището чрез оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на дейностите в съответствие с приоритетите на образованието в Република България и принципите на общото европейско образователно пространство.

decorative-line2.png

Обмяна на добри практики по Национална програма „Иновации в действие“ в Основно училище „Валери Петров“


В периода 1 – 3.06. 2022 г. като иновативно училище ОУ „Валери Петров“ е домакин на среща по Национална програма „Иновации в действие“. В срещата участват партньорски екипи /учители и ученици/ от ОУ „проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище, ОУ„ Любен Каравелов“, гр. Русе и ОУ “В. Левски“, с. Бойница, обл. Видин. Целта на срещата е обмен на иновативни и добри практики, стимулиращи активното учене и откривателство, широкото използване на възможностите на информационните технологии и роботиката в обучението.

През първия работен ден от срещата екипът на ОУ „Валери Петров“, гр. Плевен посрещна представителите на партньорските училища на територията на Регионален исторически музей, гр. Плевен. За добре дошли гостите бяха приветствани от директора на ОУ „Валери Петров“ г-жа Ирен Димитрова и поздравени с емоционална програма от талантливи ученици на училището домакин. Работната среща продължи с приключенска образователна игра за учениците от четирите училища в двора на музея, а учителите споделиха успешни педагогически практики, идеи и подходи от работата по Национална програма „Иновации в действие“.

През втория ден на срещата работата продължи в ОУ „Валери Петров“. За учениците бяха организирани работни ателиета с учители от училището домакин. В същото време техните преподаватели обсъждаха потребностите на съвременните деца от общуване, самоизразяване, свобода и творчество и как учителите да предложат подходи и практики, които да ги въвлекат в учебен процес, който да ги мотивира и ангажира. Обучение, центрирано към ученика и формиране на компетентности, насочени към бъдещето, бяха основните цели на представените успешни практики за включване на роботиката в обучението на най-малките ученици и възможностите на облачните технологии за организиране и оптимизиране на учебния процес.

Съвместната работа на училищата партньори продължава. Националната програма „Иновации в действие“ предоставя възможност на учители и ученици от различни училища и населени места в България да споделят добри практики, да обсъждат проблеми и решения, свързани с обучението, да споделят своите успехи и удовлетвореност с цел повишаване на мотивацията, съзнателното и творческо участие на учениците в образователно-възпитателния процес, повишаване на резултатите и превръщане на училището в желана територия.

 Обмяна на добри практики в ОУ „Валери Петров“. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

decorative-line2.png
decorative-line2.png

Национална програма „Иновации в действие“ - 2022/2023 учебна година

Споделяне на иновативни практики

         В направление: „Добри иновативни практики в училище“ по НП „Иновации в действие“ учениците от 6-те класове при ОУ „Валери Петров“ под ръководството на старши учител Емилия Русанова представиха проекта „Что за прелесть эти сказки“. Проектът е споделен в групата на учителите от ОУ „Валери Петров“, съгласно План за вътрешноинституционална квалификация за 2022/2023 година.

         „Что за прелесть эти сказки“ премина през три етапа. Всеки клас работи по конкретно поставена задача. Под формата на презентации учениците се запознаха с живота и творчеството на поета и приказната страна Лукоморие. Отражение на наученото представлява изложбата „Рисунки по любимым сказкам А.С.Пушкина“. Приказните герои гостуваха на шестокласниците, а те им помогнаха да намерят своите приказки. За финал на интересния и полезен проект учениците имаха възможност да тестват и приложат своите знания в забавна викторина. Приказният герой Кот ученый ръководи пътешествието от станция „Сказочная“, където участниците на руски език отговаряха на въпроси по Пушкиновите приказки. Завидни знания демонстрираха и на видеотеста към приказката „Сказка о рыбаке и рыбке“- тестови задания с избираем отговор. Доволен Кот ученый им пожела да участват в такива проекти, да се развиват, да бъдат креативни, да популяризират изучаването на чужди езици. В образа на приказния герой се включи и блестящо се представи бивша наша ученичка Радостина Колева /в момента 10 клас в езикова гимназия/, с което се осъществи приемственост в различните училища.


decorative-line2.png

Национална програма „Иновации в действие“


         В направление: „Добри иновативни практики в училище“ по НП "Иновации в действие" учениците от 7-те класове при ОУ “Валери Петров“ под ръководството на старши учител Емилия Русанова представиха проекта „Рождество и Новый год в России“. Проектът е споделен в групата на учителите от ОУ “Валери Петров“, съгласно План за вътрешноинституционална квалификация за 2022/2023 година.
     „Рождество и Новый год в России“ премина през три етапа. В подготвителния етап учениците, разделени на творчески групи, събират информация на руски език по предварително поставени въпроси. Екип „Историки“ се запозна с възникването на празниците и техните особености. Екип „Культурологи“ изучи символите на Рождество и Новый год и тяхното значение, намери информация за народните обичаи в навечерието на празника. Екип „Литераторы“ се запозна с легенди и митове за приказните персонажи Дед Мороз и Снегурочка. Екип „Дизайнеры“ научи интересна информация за украсата на домовете, подаръците и празничната трапеза. Във втория етап на разработване на проекта седмокласниците се потопиха в магията на празниците чрез мултимедийни презентации. Всеки екип в устно изказване представи интересната информация за Рождество и Нова година в Русия в три направления – историческо, културно, творческо. Иновативното представяне на проекта „Рождество и Новый год в России“ завърши с развлекателен и забавен „Новогодний кроссворд и тест“, на който участниците отговарят на финалните въпроси и оценяват постиженията си в урока.
          Различните дейности мотивират учениците да четат допълнително, развиват езиковите им умения.
 
 
decorative-line2.png

Национална програма "Иновации в действие" в ОУ "Валери Петров"

   Мобилност за сътрудничество и обмяна на иновации
23.02.23 г. - 24.02.23 г.
decorative-line2.png

Национална програма "Иновации в действие" в ОУ "Валери Петров"

   Споделяне на иновативни практики по НП "Иновации в действие"

По НП "Иновации в действие" учениците от 6-те класове при ОУ "Валери Петров" под ръководството на старши учител Емилия Русанова представиха проекта "Волшебные слова"/21.11.23г/. Проектът дава възможност в забавна форма да се преговори и обобщи изучената лексика на тема „Вежливость“. Шестокласниците си припомниха кои са „Вежливите думички“, защо са нужни и как чрез тях се променя нашата реч. Проектът помогна на учениците да се запознаят с Правилата на вежливото поведение и отношение един към друг. Предварителната подготовка изискваше от участниците да потърсят информация за историята и появата на вълшебните думи в руския език. Научиха и рецитираха на руски стихове за вежливостта. Участваха в игрите „Вставь волшебное слово“ и „Вежливо-невежливо“. В хода на проекта беше оформена изложба от рисунки и табла на тема "Волшебные слова в моем искусстве". Приложената иновативна технология за усвояване на лексика по руски език с рисуване е ефективна и дава положителни резултати. Третият етап на проекта премина под формата на урок-беседа. Учениците имаха възможност да приложат своите знания в упражнения и забавни игри, ръководени от приказната Малка Фея.

Проектът “Волшебные слова“ насърчава и развива навиците за правилното използване на вълшебните думи и добрите дела в ежедневието.

decorative-line2.png

Национална програма "Иновации в действие" в ОУ "Валери Петров"

   Споделяне на иновативни практики

Масленица (видео)

decorative-line2.png

Национална програма "Иновации в действие" в ОУ "Валери Петров"

   Споделяне на иновативни практики

        В седмицата /11-17.03.24/ на руския народен празник Масленица учениците от 7-те класове при ОУ “Валери Петров“ под ръководството на старши учител Емилия Русанова представиха проекта „Праздник солнца“. Целта на проекта е да запознае седмокласниците с историята на празника, с неговите особености и как се празнува в Русия, да възпита уважение към народните традиции на славяните.

       Реализация на проекта - Проектът премина през три основни кръга. Познавателен кръг, в който учениците обогатиха знанията и представите си за стари славянски традиции, съхранени в Русия. Съревнователен кръг – участниците защитиха своите знания, отговаряйки на въпроси от викторина на тема “Масленица. Экспресс - опрос“. Жури от представители на класа оцени постиженията и излъчи отбор победител. Творческая мастерская – В хода на проекта беше обявен конкурс  за рисунка или кукла, посветена на руския народен празник Масленица. Седмокласниците се изявиха като истински художници и дизайнери и сътвориха авторски кукли-чучело. За Масленица на 2024 година журито избра Маслена 7в клас. Във финалния кръг седмокласниците демонстрираха добра подготовка и интерес към руския език и култура. Те рецитираха стихове, танцуваха и участваха в различни игри. Запознаха се с художествени и музикални произведения, които разказват за руския народен празник. Урокът премина под формата на урок-беседа „Поле Масленицы“ с участието на водещата Масльона, която ръководи пътешествието по масленичната седмица. Урокът завърши с изненада за участниците – традиционни вкусни палачинки. Да се организира истински празник Масленица, както в Русия, е невъзможно, но проектът „Праздник солнца“ разкри значимостта на масленичната седмица и предизвика много радостни чувства у учениците.

decorative-line2.png

Национална програма "Иновации в действие" в ОУ "Валери Петров"

   Споделяне на иновативни практики

Искрици от часовете по руски език на випуск 2024 - Различните дейности мотивират учениците да четат допълнително, развиват езиковите им умения. Творческа дейност на учениците по проекти, разработвани в часовете по руски език.

Search