Образци на документи

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - свали, заявление

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - свали

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - свали

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - свали

Search