Проекти 2023-2024г.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН

1.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания”

     Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

3.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час"

4.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие"

5.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 

6.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

      Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“
     

7.    Проект на МОН № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

8.   Проект на МОН BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН  
     

      Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.  ПРОЕКТ  "Училищен плод"

2.  ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

Search