Проекти 2021-2022 г.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН

1.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания”

     Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

3.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час"

4.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие"

5.  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 
     
     
Допълване на мерките, насочени към грижа за всички педагогически специалисти с установена диагноза, попадаща в група заболявания и прекарали Ковид-19.

6.  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 

  • Модул „Културните институции като образователна среда“ - Осигуряване на възможности за използване на културните институции като образователна среда.
  • Модул „Библиотеките като образователна среда“ - Изграждане на трайни навици за четене и формиране на умения за учене през целия живот.

7.  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Квалификация“ 
     
   Повишаване  качеството и ефективността на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците в образователните институции чрез усъвършенстване и обогатяване на ключовите компетентности на педагогическите специалисти.

      Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.  ПРОЕКТ  "Училищен плод"

2.  ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

Search