SELFIE

Какво представлява SELFIE?

SELFIE е безплатен онлайн инструмент, помагащ на училищата да оценят начина, по който използват цифровите технологии за целите на иновативното и ефективното обучение. С помощта на SELFIE училищата могат да добият представа за равнището си на използване на цифровите технологии, като вземат предвид гледните точки на учителите, учениците и училищните ръководители. Този процес на самооценка може да помогне за започването на диалог в рамките на училището относно потенциалните области на подобрение. SELFIE също така дава възможност на дадено училище да наблюдава напредъка си във времето.

За целите на SELFIE в начален етап  има три въпросника:

  • за училищни ръководители:

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=2wxkVr2&lang=bg

  • за учители:

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=wouz1XK&lang=bg

  • за ученици:

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=VdDI8hE&lang=bg

 

За целите на SELFIE в прогимназиален етап има три въпросника:

  • за училищни ръководители:

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=Z15arb2&lang=bg

  • за учители:

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=ssARerE&lang=bg

  • за ученици:

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=pTIodar&lang=bg

 

SELFIE не измерва или сравнява знанията и уменията на всеки потребител, нито оценява или сравнява училищата по никакъв начин.

Повечето въпроси отговарят с 5-точкова скала, с 1 като най-ниска оценка и 5 най-висока. Има и малък брой въпроси, от които се изисква от потребителите да отговарят със собствени думи.

Втората част съдържа примери, изискващи Вашето мнение.

 

Search