ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ


         От 2020-2021 учебна година ОУ „Валери Петров“ – Плевен е включено в Списъка на иновативните училища на МОН.

     Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Мрежата от иновативни училища осигурява ясна и стратегическа посока, която променя фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век. Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците подобряват образователните си резултати и повишават критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

    Педагогическият екип но ОУ „Валери Петров“ осъвременява обучението чрез прилагането на актуален и апробиран в скандинавските страни метод „Grej of the day“ /GOTD/, като го адаптира спрямо нуждите на действащите учебни програми в първи клас у нас. Осъвременяват се и се оптимизират технологиите на преподаване и учене чрез въвеждането на модел, който активизира и стимулира самостоятелността на учениците в процеса на обучение. Адаптирането на шведския модел „Grej of the day“ повишава мотивацията за учене, стимулира откривателството. Училището създава учебна и училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от учители и съученици, справящи се по‐успешно с предизвикателствата пред себе си.

©2021 ОУ •Валери Петров•. Всички права запазени.

Search