Проекти

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН

1.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания”

     Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Осигуряване на съвременна образователна среда"  

      Модул "Културните институции като образователна среда"

3.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Заедно в грижата за ученика"

      Модул "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио"

4.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Заедно в грижата за ученика”

     Модул „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

     Презентации на тема "Красиви кътчета от моята родина", изготвени от клуб "Компютърен Знайко 1":

5.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

6.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час"
7.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие"

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" 
 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.  ПРОЕКТ  "Училищен плод"
2.  ПРОЕКТ  "Училищно мляко"


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1. ОБЩИНА ПЛЕВЕН и ПИЦ - ПЛЕВЕН "Последвай живота – спортувай активно"

Search