Проекти

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН

1.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания”

     Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Осигуряване на съвременна образователна среда"  

      Модул "Културните институции като образователна среда"

3.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Заедно в грижата за ученика"

      Модул "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио"

4.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Заедно в грижата за ученика”

     Модул „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

5.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

6.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час"
7.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие"

8.  Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование

      Детска вокална група "Дъга"

     Танцова група "В ритъма на танца"

      Презентации на тема "Красиви кътчета от моята родина", изготвени от клуб "Компютърен Знайко 1":


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ НА МОН 
BG05M2ОP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" 
Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.  ПРОЕКТ  "Училищен плод"
2.  ПРОЕКТ  "Училищно мляко"


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1. ОБЩИНА ПЛЕВЕН и ПИЦ - ПЛЕВЕН "Последвай живота – спортувай активно"

Search