Проекти

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН
1.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания”

      Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Осигуряване на съвременна образователна среда"  

       Модул "Културните институции като образователна среда"

3.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Заедно в грижата за ученика"

       Модул "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио"

4.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Заедно в грижата за ученика”

      Модул „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

5.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование"  
   
6.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час"

7.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие"

 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.    ПРОЕКТ  "Училищен плод"
2.    ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

 

Search