Прием 5 клас

За учебната 2018/2019 г. в пети клас ще бъдат приети 104 ученици

Учениците ще бъдат разпределени в четири паралелки по 26,
 в зависимост от избираемите учебни часове в 5. клас, които са
 2,5 часа седмично.

       Подборът ще се осъществи чрез резултатите от националното външно оценяване  и оценки от Удостоверението за завършен начален етап.

 

Паралелките в зависимост от  избираемите  учебни часове са отразени в следната таблица:

 

Избираеми учебни часове

V клас

Балообразуващи

точки от НВО

Оценки от Удостоверението за завършен начален етап

 Vа

ЕЗИЦИ

 

Английски език

34

1

2БЕЛ

Математика

 

АЕ

БЕЛ

 

Руски език

51

1.5

 Vб

ЕЗИЦИ

 

Английски език

34

1

2БЕЛ

Математика

 

АЕ

БЕЛ

 

Руски език

51

1.5

Vв

ЕЗИЦИ

 

Английски език

34

1

2БЕЛ

Математика

 

АЕ

БЕЛ

 

Немски език

51

1.5

Vг

ЕЗИЦИ

 

Английски език

34

1

2БЕЛ

Математика

 

АЕ

БЕЛ

 

Немски език

51

1.5

 

       След обявяване на резултатите от Националното външно оценяване, родителите на учениците завършили IV клас в ОУ „Валери Петров“, подават заявление за избираеми учебни часове  /Приложение №1/  от 29.05. до 31.05.2018 г. при класните ръководители.


ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО В ПАРАЛЕЛКИТЕ: 
05.06. 2018г.

            Желаещите от други училища да кандидатстват в  ОУ“ Валери Петров“ подават:

       1. Заявления по образец /Приложение №2/ на  06.06.2018 и 07.06.2018 г. до комисията  за  организиране и провеждане на прием на ученици в 5. клас за учебната 2018/2019 година от 8,30 ч. до  17,00 ч. в сградата на ул. Петко Каравелов №22   – фоайе III етаж

       2. Копие на Удостоверението за завършен начален етап.

 

       В паралелките ще бъдат приети  ученици от други училища  до запълване на бройка 26 ученици.

     В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърдения прием, тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от успеха, изчислен като средноаритметична стойност от удостоверението за завършен ІV клас - ЗП.

 

      ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ВЪНШНИ УЧЕНИЦИ: 12.06. 2018г.

        Записване на външни ученици: В рамките на три работни дни от излизане на класирането следва да се подаде заявление за записване в паралелката,  в която е приет ученикът. Класиралите се ученици ще получат служебни бележки, с които да вземат удостоверение за преместване от предишното училище.

 

Search