ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.

В ОУ „ВАЛЕРИ ПЕТРОВ“

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Приемът в първи клас за учебната 2024/2025 г. в ОУ "Валери Петров" ще се извърши съгласно НАРЕДБА №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование. /Виж приложение/
 
I. В първи клас ще бъдат приети 66 ученици, разпределени в три паралелки с класни ръководители Емилия Стоилова, Цветанка Берова и Анелия Илиева.
II. Заявления за записване ще се приемат от 05.02. до 20.02.2024 г. само в сградата на ул. "Ал.Стамболийски" №22 /ПГПЧЕ „Димитър Димов“/ от 8:00 ч. до 16:00 ч.
III. Класирането на кандидатите за първи клас ще се извърши по критерии, разработени и утвърдени от Община Плевен. 
IV. Критерии. /Виж приложение/

V. Прилежащ район на училището /Виж приложение/
VI. 
Необходими документи:
   1. Заявление по образец – предоставя се от училището, може да се попълни и предварително /изтегли/
   2. Свидетелство за раждане на детето /за справка/.
  3. Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес, от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението, на детето или родителя/настойника. 
   4. Удостоверение от училището, ако друго дете от семейството се обучава в същото училище.  

! Документът за адресна регистрация се представя само от кандидатите, които се класират по критерии – 1, 3 и 4.
 
VII. График на дейностите:
   • Провеждане на Ден на отворени врати в училището – 23.03.2024 г., от 10:30ч. 
   • Записване, съгласно утвърдения от Община Плевен график.

Search