ОУ „ВАЛЕРИ ПЕТРОВ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

     1. В първи клас ще бъдат приети 66 ученици, разпределени в три паралелки. 

     2. Класни ръководители на випуска ще бъдат Цонка Кацарска, Искра Арабаджиева и Милена Цакова. 

     3. Заявления по образец ще се приемат от 19.03. до 23.03.2018 г. само в сградата на ул. Ал.Стамболийски №22 /ПГПЧЕ/ от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Класирането на кандидатите за първи клас ще се извърши по критерии, разработени и утвърдени от Община Плевен.

     4. Критерии.

 • Деца или родители/настойници с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, над 3 години преди подаване на заявлението – 80 т.
 • Деца или родители/настойници с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 70 т.
 • Деца или родители/настойници с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, до 1 година преди подаване на заявлението – 60 т.
 • Деца или родители/настойници с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището, преди подаване на заявлението – 50 т.
 • Дете сирак/полусирак – 20 т.
 • Деца, които имат братя или сестри, обучаващи се в същото училище, през настоящата учебна година – 20т.

При равен брой точки, директорът класира учениците по пореден входящ номер на заявлението.

     5. Прилежащ район на училището /Виж приложение/ 

     6. Необходими документи.

 • Заявление по образец – предоставя се от училището, може да се попълни и предварително /изтегли/
 • Копие на свидетелството за раждане на детето /оригинал за сравняване/
 • Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес, от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението, на детето или родителя/настойника.
 • Удостоверение от училището, ако друго дете от семейството се обучава в същото училище. 

! Документът за адресна регистрация се представя от всички кандидати. 

     7. График на дейностите.

 • Провеждане на Ден на отворени врати в училището – 02.04.2018 г., от 17.30ч.
 • Записване /Виж приложение/

 

Search