I клас

2019 - 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

НОВО!

Класиране (виж тук

1. Записване на първокласниците – 3 и 4 юни от 8:00ч. до17:00ч., II етаж, дирекция на ОУ „Валери Петров“ в сградата на ул. „П. Каравелов“22

2. Необходими документи – Удостоверение за завършено предучилищно образование /оригинал/

Местата на незаписалите се в посочените срокове първокласници ще бъдат попълнени от

следващите номера в списъка.

 

 

 

 

ОУ „ВАЛЕРИ ПЕТРОВ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

I. В първи клас ще бъдат приети 66 ученици, разпределени в три паралелки. 

II. Заявления по образец ще се приемат от 18.03. до 22.03.2019 г. само в сградата на ул. "Ал. Стамболийски" №22 /ПГПЧЕ/ от 8.00ч. до 17.00ч.

III. Класирането на кандидатите за първи клас ще се извърши по критерии, разработени и утвърдени от Община Плевен.

IV. Критерии:

    1. Деца или родители/настойници с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, над 3 години преди подаване на заявлението – 80 т.

    2. Деца, чиито братя или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училище/независимо от постоянния/настоящ адрес/ – 80 т.

    3. Деца или родители/настойници с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 70 т.

    4. Деца или родители/настойници с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, до 1 година преди подаване на заявлението – 60 т.

    5. Деца или родители/настойници с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището,  преди подаване на заявлението – 50 т.

    6. Дете сирак/полусирак – 20 т.

    7. Деца, които имат братя или сестри, над 12 годишна възраст, обучаващи се в същото училище, през настоящата учебна година – 20т.

    При равен брой точки, директорът класира учениците по пореден входящ номер на заявлението.

V. Прилежащ район на училището /приложение/ 

VI. Необходими документи:

    1. Заявление по образец – предоставя се от училището, може да се попълни и предварително /изтегли/.

    2. Свидетелство за раждане на детето /оригинал/ – за справка.

    3. Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес, от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението, на детето или родителя/настойника.

    4. Удостоверение от училището, ако друго дете от семейството се обучава в същото училище. 

! Документът за адресна регистрация се представя само от кандидатите, които се класират  по критерии 1, 3 и 4. 

 VII. График на дейностите.

  • Провеждане на Ден на отворени врати в училището – 01.04.2019 г., от 17.30 ч.
  • Записване /приложение/.

 

Анкета за родители на бъдещи първокласници

Моля, попълнете анкетата тук!

Райони Плевен

Предстои утвърждаване на училищния план-прием. Информация ще бъде предоставена на сайта.

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Приемът в първи клас за учебната 2019 - 2020 г. в ОУ „Валери Петров“ ще се извърши съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  

/Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2018 г.) (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием,............... 

Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището./

 

Search