Правила за прием

НОВО!

Анкета за родители на бъдещи първокласници

Моля, попълнете анкетата тук!

Райони Плевен

Предстои утвърждаване на училищния план-прием. Информация ще бъде предоставена на сайта.

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Приемът в първи клас за учебната 2019 - 2020 г. в ОУ „Валери Петров“ ще се извърши съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  

/Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2018 г.) (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием,............... 

Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището./

 

Search